ค้นหา
ความสำคัญของภูมิปัญญา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญา
แนวทางการดำเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
พิกัด GPS ศูนย์ปราชญ์ภาคกลาง
เว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
Untitled Document

กลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. 0-2579-7543, 0-2940-6025
e-Mail : farmdev10@doae.go.th