ค้นหา
แสดงผลหน้า 4/ 108
ชื่อภูมิปัญญา
ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา
การทำน้ำหมักหอยเชอรี่เพื่อให้เป็นฮอร์โมน เทวิน วรรณศิริ
การทำน้ำหมักหอยเชอรี่เพื่อผลิตฮอร์โมน บุญเรือง กลิ่นทอง
การใช้กะปิแทนฮอร์โมนในการตอนกิ่ง สงัด มังคะละ
การใช้กิ้งก่ากินแมลง สงัด มังคละ
การใช้ลูกเหม็นไล่ศัตรูพืช สงัด มังคะละ
การเลี้ยงมิ้มเพื่อช่วยผสมเกสร สงัด มังคะละ
การปลูกแก้วมังกรในสภาพดินที่ไม่เหมาะสม น้อย นาคทอง
การเพาะเลี้ยงไก่ชนให้สมบูรณ์และเก่ง วรพล คำสละ
การเลี้ยงปลาช่อน เปย รักถึง
การแปรรูปกล้วยน้ำว้า สุรินทร์ ผ่องใส
น้ำปลาแท้ปลาสร้อย แม่บ้านเกษตรกรฟากทุ่ง
เครื่องสีข้าวและข้าวกล้อง สุดใจ ชื่นเปลือง
ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ลำพึง สุวรรณจันทร์เศษ
เพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน ดอกไม้ ถชฤทธิ์
สกัดน้ำมันมิ้น สำรวย ทวีทรัพย์
การทำน้ำหมักชีวภาพสมุนไพร บุญตา ฤทธิ์สนธ์
การบังคับมะลิให้ออกดอก เฉลิม เนตรฤทธิ์
สมุนไพรกำจัดหนอนศัตรูพืช บุญทรง วินิจสร
ฮอร์โมนไข่เร่งดอก วิเศษ เพชรสุวรรณ
การใช้แสงไฟล่อแมลงโดยสามารถดักแมลงได้ สัมพันธ์ ขันทารัตน์
 
 
กลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบ็ญจสิริกิติ์ (อาคาร 3)
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Local Wisdom Group Bureau of Farmers Development Department
of Agricultural Extension
2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900