ค้นหา
ความสำคัญของภูมิปัญญา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญา
แนวทางการดำเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
พิกัด GPS ศูนย์ปราชญ์ภาคกลาง
เว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Untitled Document

ภูมิปัญญาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้คิดค้นสร้างสรรค์ควรได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากภาครัฐในแง่การคุ้มครองและดูแลไม่ให้มีผู้ละเมิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา เช่น

สิขสิทธิ์  หมายถึง  สิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวหรือสิทธิพิเศษในงานที่สร้างสรรค์ ผู้เป็นเจ้าของมีสิทธิ์เพียงผู้เดียว หากผู้อื่นจะใช้ประโยชน์ต้องขออนุญาต เช่น ลายผ้า การแสดงวรรณกรรม

สิทธิบัตร  หมายถึง  สิทธิพิเศษ  เป็นโฉนดทางปัญญา  ให้ความคุ้มครอง 2 ด้าน คือ ด้านการประดิษฐ์ และด้านการออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ และจดสิทธิบัตรใหม่ได้  อายุการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 20 ปี และ 10 ปี ตามลำดับ สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จดสิทธิบัตรแล้ว เช่น กังหันชัยพัฒนา น้ำมันไบโอดีเซล

อนุสิทธิบัตร  เป็นการคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีขอบเขตการคุ้มครองเช่นเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ แต่เป็นการประดิษฐ์ที่มีเทคนิคไม่สูงมากนัก มีอายุการคุ้มครอง 6 ปี
ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการคุ้มครองภูมิปัญญาตามกฎหมาย

 
Untitled Document

กลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. 0-2579-7543, 0-2940-6025
e-Mail : farmdev10@doae.go.th